Medlemsbetingelser Træning

Medlemsbetingelser for træningsmedlemskaber hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik

.
1. Medlemskabet
Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. I tvivlstilfælde kan FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forlange at se legitimation.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. bedes straks meddeles FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.
Ved oprettelsen af et medlemskab i FysioDanmark Holbæk Sportsklinik accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også husets ordensregler, vores persondatapolitik og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.
Vores persondatapolitik kan findes her Persondata politik for FysioDanmark Holbæk Sportsklinik

Medlemskaber er løbende, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til punkt 4.

2. Brug af træningscenteret og adgangskontrol
Medlemmet skal ved hvert besøg, registrere sit fremmøde ved indlæsning af Sundhedskort i velkomstterminalen.
Har medlemmet glemt sit sygesikringsbevis, kan cpr-nummer indtastes.

Benytter en person FysioDanmark Holbæk Sportskliniks træningscenter, uden gyldigt medlemskab eller uden at registrere sit fremmøde, vil denne person blive pålagt en bøde på kr. 500 og opsigelse af medlemskab. Medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.

Elektronisk nøglekort er personligt og må ikke anvendes af andre.
Misbrug af elektronisk nøglekort udløser bøde på kr. 500 samt opsigelse af medlemskab. Medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.
Er nøglekortet bortkommet skal FysioDanmark Holbæk Sportsklinik kontaktes omgående.

Lukker et medlem andre ind i træningscenteret uden for åbningstiden, vil det medføre opsigelse af medlemskab. Medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.

Det er ikke tilladt, uden tilladelse fra en medarbejder, at have ikke-medlemmer med i træningscenteret.
Børn må gerne have en forælder med til træning. Forældre uden medlemskab må ikke anvende træningsudstyret og skal opholde sig i venteområdet.
Voksne må gerne medbringe egne børn, så længe de ikke er til gene for andre. Børn der ikke er medlemmer må ikke anvende træningsudstyret og skal opholde sig i venteområdet.

Der må ikke medbringes barnevogn i træningscenteret. Gerne en babylift.

Der må ikke medbringes dyr i træningscenteret.

Træningscenteret er videoovervåget. Bad/toilet er ikke videoovervåget.

3. Pause i medlemskab
Medlemskaber med betalingsaftale kan sættes på pause i perioder fra minimum 14 dage til maksimalt 3 måneder.
Pause i medlemskabet koster kr. 100. pr. gang.
Pausen beregnes som rabat ved næste betaling/trækning.
Medlemskabet sættes på pause ved at udfylde formularen på vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/pause/
Du vil automatisk modtage en bekræftelse på pausen på din mail.
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab på pause i en opsigelsesperiode, og en evt. pause ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

4. Opsigelse af medlemskab
Medlemskab med betalingsaftale er en fortløbende aftale, der gælder indtil det opsiges med et varsel på løbende måned + én måned.
Medlemskaber der indeholder svømning, har et opsigelsesvarsel på 6. mdr. til udgangen af en måned.
Opsigelse af medlemskabet skal ske via vores hjemmeside https://holbaeksportsklinik.dk/opsigelse/
Du vil automatisk modtage en bekræftelse på opsigelsen på din mail.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse.
Forudbetalte medlemskaber ophører automatisk ved udgangen af perioden.
Klippekort med 5 klip, har en varighed på 6 mdr. fra udstedelsesdato.
Klippekort med 10 klip, har en varighed på 12 mdr. fra udstedelsesdato.

Uanset årsag kan forudbetalte medlemskaber og klippekort ikke helt eller delvist refunderes.

5. Betaling
Ved forudbetalt medlemskab, forudbetales for den samlede aftaleperiode ved oprettelse.
Ved en betalingsaftale, trækkes betalingen automatisk fra medlemmets betalingskort, i begyndelsen af hver kalendermåned.
Ved oprettelse af medlemskabet vil der straks blive lavet en trækning svarende til perioden for resten af måneden.
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Er FysioDanmark Holbæk Sportsklinik, nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter FysioDanmark Holbæk Sportskliniks gældende takst.

6. For sen betaling og misligholdelse af betalingsaftale
Betales den løbende ydelse ved et medlemskab med betalingsaftale ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.
Hvis medlemmet ikke betaler senest til den angivne forfaldsdato, har FysioDanmark Holbæk Sportsklinik ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og opkræve beløbet for den resterende del af opsigelsesperioden.
Medlemmets adgang til FysioDanmark Holbæk Sportsklinik spærres, indtil betaling af FysioDanmark Holbæk Sportskliniks tilgodehavende er registreret, hvorefter medlemmet er berettiget til at benytte FysioDanmark Holbæk Sportskliniks faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.
Betales tilgodehavender til FysioDanmark ikke efter 2. rykker, forbeholder FysioDanmark Holbæk Sportsklinik sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso.

7. Betingelser og prisændringer
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab.
Væsentlige ændringer vil blive meddelt via den oplyste e-mail og hjemmesiden, med minimum 45 dages varsel.
Forudbetalte tidsbegrænsede medlemskaber kan ikke prisjusteres.
Ønsker medlemmet at opsige aftalen som følge af ændringer, kan opsigelse ske i henhold til punkt 4.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til, uden varsling, at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

8, Helbredstilstand og personskade
Al træning og ophold sker på eget ansvar. Medlemmer og gæster er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand tillader deltagelse i aktiviteter hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt og tager heller ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Opstår personskade eller kritisk hændelse, skal dette straks meddeles FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.

9. Værdigenstande
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik påtager sig ikke ansvar for tab i tilfælde af tyveri eller skade på medlemmer og gæsters ejendele eller værdigenstande. Værdigenstande anbefales opbevaret i aflåste opbevaringsskabe, der forefindes i træningscenteret.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til at tømme skabene efter lukketid uden yderligere varsel eller erstatningspligt.
Tyveri politianmeldes.

10. Medlemmer under 18
For medlemmer under 18 år kræves fuldmagt fra forældre/værge, der giver samtykke til og tegner medlemskabet på vegne at medlemmet under 18 år.
Forældre/værge er ansvarlig for betaling af løbende abonnement indtil opsigelse jvf. medlemsbetingelserne.

Forældre/værge er ansvarlig for at medlemmet under 18 år overholder vores husregler og medlemsbetingelser.

11. Brug af FysioDanmark Holbæk Sportsklinik til at udbyde personlig træning, kostvejledning m.v.
Det er ikke tilladt at udøve kommerciel virksomhed, så som personlig træning, træningsvejledning, kostvejledning, coaching, osv. uden forudgående skriftlig tilladelse fra FysioDanmark Holbæk Sportsklinik.

12. Doping og rusmidler
Benyttelse, besiddelse, overdragelse af doping og rusmidler er forbudt hos FysioDanmark Holbæk Sportsklinik. Overtrædelse af dette forbud vil medføre omgående bortvisning og opsigelse af medlemskab. Medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.

13. Afbrydelse af medlemskab, bortvisning mv.
FysioDanmark Holbæk Sportsklinik forbeholder sig ret til uden angivelse af grund at afbryde et medlemskab med omgående virkning. I sådanne tilfælde vil det resterende forudbetalte kontingent blive udbetalt med evt. fradrag for restancer og andet økonomisk krav.
Overtrædelse af husregler og anden grov og uetisk adfærd kan medføre bortvisning og afbrydelse af medlemskabet uden tilbagebetaling af forudbetalt kontingent og medlemmets resterende kontingent refunderes ikke.

14. Husregler

Respekt og hensyn

 • Vi forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for og tager hensyn til hinanden.
 • Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs.
 • Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Holbæk Sportsklinik.
 • Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer uden deres samtykke.
 • Mobilsamtaler i centeret skal begrænses.

Påklædning

 • Der må kun anvendes rene indendørssko i træningscenteret.
 • Påklædning og fremtoning må ikke vække anstød hos de øvrige medlemmer eller personalet.
 • Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

Træningsudstyret

 • Træningsudstyr og interiør skal behandles med påpasselighed.
 • Træningsudstyr skal desinficeres efter brug. Der er desinfektion og papir til formålet.
 • Træningsudstyr skal opryddes og lægges på plads efter brug.
 • Det er ikke tilladt at tage udstyr ud af træningscenteret.

Træningscenteret

 • Du skal ved træning, registrere dit fremmøde i velkomstterminalen.
 • Det er kun medlemmer af Holbæk Sportsklinik der må træne i træningscenteret.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre ind i træningscenteret.
 • Omklædningsskabene skal tømmes efter hver træning.
 • Nøgler til omklædningsskabe må ikke hjemtages.
 • Rygning inkl. e-cigaretter er forbudt.
 • Indtag af alkohol er forbudt.
 • Det er ikke tilladt at bruge kalk/magnesium i blok eller pulverform. Du må gerne bruge flydende kalk.
 • Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centeret skal være forladt ved lukketid.
 • Hvis du åbner et vindue så luk det inden du går.

Træningscenteret er videoovervåget og der laves løbende stikprøvekontrol.